Δραστηριότητες

Ενημέρωση 2019

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση» 

Σας ενημερώνουμε ότι η σχολική μας μονάδα συμμετέχει σε δράσεις που περιέχουν παρουσιάσεις, με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο διαβιβάσθηκε αρμοδίως από το Υπ. Υγείας στο Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τα αρ.37/30-8-18 και 39/6-9-18 Αποσπάσματα Πρακτικών του ΔΣ του Ι.Ε.Π) και με τα αρ.πρωτ. α)Φ2.157367/Δ7/21-9-2018 και β)Φ2.158415/Δ7/24-9-2018 έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ .

    Οι θεματικοί άξονες των δράσεων με το εγκεκριμένο υλικό είναι:

 α) «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων» για τις τάξεις Δ',Ε' και ΣΤ' ,για δύο διδακτικές ώρες ανά τάξη και για την περίοδο πρώτου τρίμηνου 2019 .

 β) «Ηλιακή ακτινοβολία-Προστασία(Έξυπνοι στον ήλιο)» για τις τάξεις Α',Β',Γ',Δ',Ε',ΣΤ', για μία διδακτική ώρα και για το δεύτερο τρίμηνο 2019.

γ) «Η αξία της τρίτης ηλικίας-κατανοώντας και φροντίζοντας τον παππού και την γιαγιά» για τις τάξεις Ε' και ΣΤ' ,για μία διδακτική ώρα και για το πρώτο εξάμηνο 2019.

 

 

Τίτλος προγράμματος

Τάξεις

Δευτέρα

18/2/2019

Δευτέρα

25/2/2019

1

Οι μαθητές στην χώρα των μικροβίων

Δ

Ε

ΣΤ

2

Ηλιακή ακτινοβολία-προστασία (Έξυπνοι στον ήλιο)

Α

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2019

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

3

Η αξία της τρίτης ηλικίας-κατανοώντας και φροντίζοντας τον παππού και τη γιαγιά

 

Δευτέρα 11/3/2019

Ε

ΣΤ

 

                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                            ΤΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες